BİRİMLER
YÖNETMELİK

ATAKUM BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM:
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE :1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Dayanak :
MADDE: 2 –
5393 Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6023 Türk Tabipler Birliği Kanunu
5538 İşyeri Hekimliği Kanunu
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Tanımlar :
MADDE : 3 – Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında ;
Başkan : Atakum Belediye Başkanı
Başkanlık : Atakum Belediye Başkanlığı’nı
Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konu ile ilgili olarak görevlendirilen
Başkan Yardımcısını
Müdür : Sağlık İşleri Müdürünü
Müdürlük : Sağlık İşleri Müdürlüğünü

Sağlık Personeli : Doktor ,Hemşire, Veteriner, Biyolog, Sağlık Teknisyeni ve diğer sağlık
personeli

İKİNCİ BÖLÜM:
Kuruluş , Teşkilat Yapısı , Görev Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş :
MADDE : 4 - Atakum Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü; 22.02.2007 tarih ve
26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ve
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine
dayanarak Atakum Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 12/44 sayılı kararı ile
kurulmuştur.
Teşkilat :
MADDE :5 - Sağlık İșleri Müdürlüğü Üst Yönetici olarak Belediye Bașkanı’na ve Belediye
Bașkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır Atakum
Belediyesi Sağlık Müdürlüğü; İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Gıda Güvenliği ve Halk
Sağlığı Koordinatörlüğü olmak üzere ;
Müdür
İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Tabip
Hemşire
Sağlık Teknisyeni
Sağlık Teknikeri
Cenaze Hizmetleri
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü
Biyolog
Veteriner
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının
temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç
duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
istihdam edilir.

MADDE : 6 – Görev Yetki ve Sorumluluklar
a)Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :
1)  Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
4) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
5) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
7) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün
personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
8) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak
müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve
etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
9) Sağlık Müdürlüğü olarak verilecek her türlü hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi
ve sunulmasını kontrol eder.
10) Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu
hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için
gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.
11) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
12) Müdürlüğün bütçesi ile kadronun tamamlanması çalışmalarını yapar.
b) Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları : 5393 sayılı Belediye Mevzuatının kendisine
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Müdürlüğün iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan ,yetki ve sorumluluk alanına giren işler ile Başkan
tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri -Birimleri
Madde :7 -Sağlık İşleri Müdürlüğü ‘nün Görevleri :
a) Atakum Halkına sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler
düzenlenmek,
b) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek,
c) Olușturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeler yapmak,
d) Sağlık İșleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette
yürütülmesini sağlamak,
e) Müdürlüğe ait ayniyat kayıtları ve demirbaș zimmetlerini, istenen titizlikle sağlamak,
f) Görevle ilgili her türlü yazıșmaları yapmak, Bașkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak
ve verilen kararların uygulanmasını sağlamak,
g) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliğin öngördüğü diğer görevler ile Bașkanlıkça verilen görevlerin
icra edilmesini sağlamak.
1- İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi:
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna
İlişikli diğer kanunlar ve bu kanunlara binaen hazırlanan yönetmelikler kapsamında Atakum
Belediyesi birimlerinde hizmetin ifası esnasında Kadrolu ve Taşeron Çalışanların iş sağlığı
ve güvenliğinin, bu işle görevlendirilen çalışanlar veya kişiler tarafından temin edilmesi
hizmetidir.
İş Güvenliği Uzmanları ve İş yeri Hekimleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
bağlı yönetmelikler gereği yapılması gereken işlemleri takip etmek, Başkanlık Makamından
ve Müdürlük tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili havaleli işleri yürütmek, ilgili kanun
ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri titizlikle takip ederek İşveren /işveren vekillerini
bilgilendirmek, belediyemizce uygulanması gerekli konuları İşveren/işveren vekillerince
paylaşarak yürütmekle yükümlüdür.
İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili
yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında
Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip
getirilmediğinin izlenmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükteki diğer
ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen hususları yerine getirmek.
Atakum Belediye Meclisi tarafından yürürlüğe konulan İş Sağlığı ve Güvenliği
yönergelerinin uygulanmasını devam ettirmek.

2 -Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü :
Halkın tükettiği her türlü gıdanın üretiminin yapıldığı,hazırlandığı, ambalajlandığı,
depolandığı, sevk edildiği taşındığı ve satışa sunulduğu tüm aşamalarda insan sağlığı
yönünden teknolojik ve hijyenik açıdan kontrol hizmetlerini planlamak ve yürütmek Zabıta
Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışarak Sağlık Zabıta birimi oluşturulması Gıda Güvenliği
ile etkin bir koruyucu hekimlik uygulamasını hayata geçirerek gıda denetimlerini etkin bir
şekilde uygulayarak ilçemiz halkının yaşam ve sağlık kalitesine katkıda bulunmak adına
“ATAKUM BELEDİYESİ HALK SAĞLIĞI KORDİNATÖRLÜĞÜ “oluşturulacaktır.
3- Veteriner Hekimliği
1) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak hayvan sağlığı ile ilgili görevleri
yerine getirmek.
2) Hayvanlarla ilgili şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.
3) Hayvan sağlığı ile ilgili toplantılara katılmak.
4) Birim Müdürü tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yerine getirmek.
5) İlçedeki gıda satıșı yapan yerler ile ilgili șikayetleri denetlemek ve yazıșmalarını yapmak,
4 -Cenaze Hizmetleri Birimi :
Cenaze Evlerine Taziye Çadırı kurulması, Soğutmalı Tabut temini, Cenaze Nakil taleplerinin
karşılanması, Cenaze sahiplerine Araç Temini sağlanması.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Müdürlüğünde çalışan personelin görev ve sorumlulukları
Madde :8- Sağlık personeli ve Diğer personelin görev ve sorumlulukları
(1) Müdürlük emrinde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin
emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
(2) Diğer Sağlık Personeli bu yönetmeliğin uygulamasında;
Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç ve gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken
ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp tamamlatmak
için çalışmak,
Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
İlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan ișyerlerini denetleyip
gıda ve iş yeri hijyenik alanında eğitim verir,

Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin
biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini,
denetlemesini ve raporlanmasını sağlar
Müdürlüğün görev alanına giren ve organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla
doğacak değișiklikler içinde kendini geliştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE : 9 - Bu yönetmelikte bahsi geçmeyen konularla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlülük ;
MADDE :10 - Bu yönetmelik Atakum Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme;
MADDE: 11 - Bu yönetmelik hükümleri, Atakum Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

ATAKUM
BELEDİYE MECLİS
1.BAŞKAN VEKİLİ KATİP KATİP

RECEP ÖZTEL SEZAİ ERBİL YUSUF ERDEN